Standard Form Name: UNII-19KXX4I4YC
Other Names:
 • 19KXX4I4YC
 • 2-[[(2S)-2-Hydroxy-3-[[1,1-dimethyl-2-(1H-indole-3-yl)ethyl]amino]propyl]oxy]benzonitrile
 • 2-[(2s)-3-[[1-(1h-Indol-3-Yl)-2-Methyl-Propan-2-Yl]amino]-2-Oxidanyl-Propoxy]benzenecarbonitrile
 • 91548-61-7
 • B7141
 • BCP04101
 • Benzonitrile, 2-((2S)-2-hydroxy-3-((2-(1H-indol-3-yl)-1,1-dimethylethyl)amino)propoxy)-
 • (-)-Bucindolol
 • Bucindolol, (-)-
 • Bucindolol, (S)-
 • G90
 • L-Bucindolol
 • SCHEMBL20139
 • UNII-E9UO06K7CE component FBMYKMYQHCBIGU-SFHVURJKSA-N
 • ZINC4212206

 • IUPAC name:
  2-[(2S)-2-hydroxy-3-[[1-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropan-2-yl]amino]propoxy]benzonitrile

  PUBCHEM:
  12619631


  InChIKey:
  FBMYKMYQHCBIGU-SFHVURJKSA-O

  InChI:
  1S/C22H25N3O2/c1-22(2,11-17-13-24-20-9-5-4-8-19(17)20)25-14-18(26)15-27-21-10-6-3-7-16(21)12-23/h3-10,13,18,24-26H,11,14-15H2,1-2H3/t18-/m0/s1

  Image of the Standard Form: